ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 49, 25-666 Kielce                  

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
"POMOCNA DŁOŃ"

531 888 717 | 531 888 994
poradnia@stsw.edu.pl

W NASZEJ KADRZE ZNAJDUJĄ SIĘ

PSYCHOLODZY

PEDAGODZY

LOGOPEDZI

REHABILITANCI

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNO - MOTORYCZNEJ

SPECJALIŚCI W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


BEZPŁATNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci z określoną niepełnosprawnością.

Dla kogo?

Organizowane jest dla dziecka z określoną niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach WWR organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

Dostępne terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszej Poradni:

• integracji sensorycznej • pedagogiczna • logopedyczna, neurologopedyczna • rehabilitacja

Co zrobić, żeby dziecko zostało objęte zajęciami terapeutycznymi w Naszej Poradni w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Każde dziecko z terenu województwa świętokrzyskiego z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, może korzystać z terapii w naszej poradni.
Opinia ta jest dokumentem uprawniającym dziecko do korzystania z zajęć wczesnego wspomagania od dnia jej wydania do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej lub określonego czasu, który wyznaczy zespół orzekający w opinii.
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

DIAGNOZUJEMY I OPINUJEMY W SPRAWACH

(Diagnoza dotyczy dzieci i młodzieży z terenu województwa Świętokrzyskiego)

Oceny gotowości szkolnej

Rozpoznawania specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

Rozpoznawania innych przyczyn trudności w nauce i w zachowaniu

Dyskakulia - specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

Rozwoju mowy i języka

Diagnozy integracji sensoryczno-motorycznej

Trudności w rozwoju emocjonalnym

Diagnozy zaburzeń neurorozwojowych

Zaburzeń, wynikające ze specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży


TERAPIA DYSLEKSJI

WNIKLIWA DIAGNOZA

Rzetelna, szczegółowa specjalistyczna diagnoza pozwala nam na początku terapii określić mocne i słabe strony, aby zaplanować skuteczny indywidualny program terapeutyczny. Głównym celem terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu jest usprawnienie zaburzonych funkcji, które sprawiają, że dziecko nie potrafi czytać lub czyta z trudnościami, ma problemy z zapisem ortograficznym, pisze niestarannie.

DZIECKO - TERAPEUTA - RODZIC

Nasza terapia to przede wszystkim praca zespołowa. Pragniemy, aby w zmaganiu z dysleksją dziecko nie pozostało samo. Zespół DZIECKO - TERAPEUTA - RODZIC to grupa, która jest niezbędna do tego, aby proces terapii był skuteczny. Nawiązanie relacji z dzieckiem to bardzo ważna rola terapeuty. Rodzic stanowi dla nas wsparcie w procesie terapii, jest bowiem źródłem informacji o dziecku, najbardziej wnikliwym obserwatorem jego postępów, osobą najważniejszą w codziennym życiu dziecka. Pragniemy więc, aby uczestniczył w procesie zmian zachodzących w dziecku, był dla niego wsparciem, ale także miał szeroką wiedzę na temat tego, jak przebiega jego terapia, jakimi metodami jest prowadzona. Terapia dysleksji w naszej poradni odbywa się podczas zajęć, jak również w domu. Każdorazowo dziecko otrzymuje materiały do samodzielnej pracy. Dzięki temu dziecko ma okazję już po krótkim czasie osiągać pierwsze sukcesy, dodające wiary we własne możliwości. Nie obiecujemy cudownych metod, dysleksja to wytężona praca, ćwiczenia, treningi.

EFEKTYWNIE I CIEKAWIE

Staramy się, aby proces terapeutyczny uczynić dla dziecka nie tylko skutecznym, ale także atrakcyjnym. Stąd też zastosowanie nie tylko tradycyjnych metod terapii, ale także nowoczesnych środków multimedialnych i pomocy dydaktycznych, które czynią z procesu terapii zabawę.

WSPARCIE EMOCJONALNE

Terapeuta dysleksji to nie tylko ten, kto usprawnia proces czytania i pisania. To przede wszystkim przyjaciel, który pokazuje dziecku, że potrafi, że umie, że może... To ten, kto dostrzega jego mocne strony, wspiera w zmaganiach z trudnościami, motywuje do pracy. Pragniemy, aby ostatecznym celem terapii prowadzonej w poradni było podniesienie poczucia własnej wartości dziecka, postrzeganie siebie jako osoby ważnej i mądrej, wiary we własne siły i możliwości. Stąd też indywidualny system pracy z dzieckiem wzbogacamy zajęciami z psychologiem.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

ELASTYCZNOŚĆ TERAPII

Terapia psychologiczna prowadzona jest elastycznie, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań najmłodszych Klientów oraz ich Rodzin.

W TERAPII NACISK KŁADZIEMY NA:

• współpracę z najbliższym otoczeniem dziecka poprzez omawianie procesu terapeutycznego i udzielnie wskazówek do pracy
• zawarcie kontraktu zobowiązującego obie strony do otwartej i rzetelnej współpracy
• budowanie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery, w której pracuje dziecko i terapeuta
• pracę w nurcie poznawczo-behawioralnym umożliwiającym dziecku racjonalne zrozumienie i wyjaśnienie jego problemu
• ujęcie interdyscyplinarne problemu, a w razie potrzeby udzielenie informacji o potrzebie konsultacji z innymi specjalistami
• stałe informowanie dziecka i Rodziców o realizacji etapów terapii

TERAPEUTA JEST DLA DZIECKA, NIE DZIECKO DLA TERAPEUTY

Na każdym etapie współpracy możliwa jest modyfikacja terapii, uwzględniająca stan fizyczny i emocjonalny dziecka.

PROWADZIMY TERAPIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Z

Zaburzeniami w rozwoju mowy i języka

Niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawnością narządu słuchu i wzroku

Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

Zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej (SI)

DLA RODZICÓW ORGANIZUJEMY

Grupy wsparcia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w rozwoju

Spotkania wspierające rodziców w ich wychowawczej, edukacyjnej funkcji

PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOEDUKACYJNĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W FORMIE SPOTKAŃ, WARSZTATÓW I ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH:

Rozwoju osobistego

Kształtowania umiejętności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym

Rozwijania umiejętności wychowawczych

Rozwoju i zaburzeń mowy i języka

Trening EEG-Biofeedback

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Grupy wsparcia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w rozwoju

Spotkania wspierające rodziców w ich wychowawczej, edukacyjnej funkcji

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ NASZĄ PORADNIĘ